Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adammed Adam Maniszewski
ul. Łódzka 8/12, 42-200 Częstochowa
adres e-mail: sklep@adammed.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .......................................................................................................... ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

- Data odbioru:................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów).........................................................................................................
- Adres Konsumenta(ów) .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić