Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w wysyłkowej sprzedaży internetowej firmy ADAMMeD Adam Maniszewski z siedzibą 42-200 Częstochowa ul.Łódzka 8/12. Telefon biuro -34/ 372-44-73, kom. Kontaktowy adres e-mail: sklep@adammed.pl
  Nip: 9490574166 Regon: 151361086.

 2. Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A.  nr: 45 1910 1048 2511 0632 7189 0001

 

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie potwierdza klikając w link zawarty w wiadomości e-mail. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system sklepu ADAMMeD stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a ADAMMeD dochodzi w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez ADAMMeD.

 2. Zamawiający chcący założyć Konto/złożyć zamówienie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przed ADAMMeD danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) podanych w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
  Zamawiający może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ADAMMeD podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z RODO, a dokładniej określone w dokumencie Polityki Prywatności. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia uniemożliwi założenie Konta/złożenie zamówienia i tym samym uniemożliwi korzystanie ze sklepu.

 3. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia zgodnie z regulaminem przez obie strony.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 5. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie - do 48 godzin od daty jego złożenia. W szczególnych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.

 6. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

 7. W przypadku zamówień powyżej 500 PLN netto koszty wysyłki ponosi ADAMMeD. ADAMMeD może dokonać wysyłki kurierem bez dodatkowych opłat.

 8. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

 9. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

 10. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 5, ADAMMeD poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

 11. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu ADAMMeD z płatnością.

 12. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, a tym samym zmniejszenia wartości zamówienia, w momencie gdy na magazynie znajdują się braki zamawianego przez klienta produktu.

 13. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 14. Zakupy w sklepie internetowym ADAMMeD mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe użytkowanie zakupionego towaru.

 

§ 3
Reklamacje i zwroty

 

 1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty ( formularz zwrotu ). 

 2. Reklamacja może zostać złożona przez zamawiającego drogą mailową. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty złożenia.
 3. Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.

 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 5. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu ADAMMeD. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.

 6. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 14 dni roboczych od spełnienia łącznie następujących warunków: nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru, nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru, zwrócenia faktury zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

 7. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt do sklepu ADAMMeD. Jeżeli jest to wymagane ADAMMeD przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

 8. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając do sklepu ADAMMeD pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. ADAMMeD zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

 9. W sytuacji odstąpienia od umowy w terminie 14 dni to kupujący poniesie koszty odesłania towaru do ADAMMeD, a ten z kolei zwróci konsumentowi, oprócz równowartości ceny produktu, także koszt jego wysłania do kupującego, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

 10. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 6.

 11. Sklep ADAMMeD nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".


§ 4
Postanowienia końcowe

 

 1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

 2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem ADAMMeD rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ADAMMeD.